Information om hur Solartech behandlar personuppgifter och använder cookies

När du besöker Solartechs webbplats, använder webbplatsens tjänster eller kommunicerar med oss via e-post tillhandahåller du Solartech vissa personuppgifter. Sådana uppgifter kan samlas in i samband med att du uttrycker intresse för våra produkter och tjänster, eller med hjälp av cookies som inhämtar uppgifter om ditt beteende och din användning av vår webbplats.

Denna informationstext beskriver hur och varför Solartech behandlar dina personuppgifter som insamlas genom din användning av webbplatsen eller när du kommunicerar med oss via e-post, vilka rättigheter du har samt vilka cookies som används och varför. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, exempelvis namn, personnummer men även IP-adress m.m.

Denna allmänna informationstext kan komma att kompletteras av specifik information om viss insamling eller behandling av personuppgifter. Vi kan också komma att be om ditt samtycke för viss behandling. Om specifik information lämnas eller om samtycke efterfrågas gäller detta i tillägg till, och med företräde framför, denna allmänna informationstext.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Solartech install i Stockholm AB är personuppgiftsansvarig för all behandling av dina personuppgifter som insamlas via vår webbplats/e-post, våra tjänster eller kampanjer, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

När det gäller cookies från tredje part på webbplatsen så ansvarar Solartechendast för uppgifter som Solartech mottar från den aktuella tredje parten. Om och i den mån tredjepartscookies samlar in information som används för andra ändamål ansvarar den aktuella tredje parten för sådan behandling.

Hur samlas dina personuppgifter in?

Dina uppgifter, såsom uppgifter om namn och kontaktuppgifter, samlas in när du använder våra tjänster på webbplatsen och tillhandahåller oss uppgifter, exempelvis när du gör en intresseanmälan om våra projekt, produkter eller tjänster eller när du kommunicerar med oss via e-post. För att kunna göra en intresseanmälan eller kommunicera med oss via e-post är det obligatoriskt att tillhandahålla oss vissa uppgifter. Intresseanmälan och annan insamling av uppgifter kan även göras via Solartechs samarbetspartners webbplatser, däribland LinkedIn och Facebook, vilket innebär att samarbetspartnern i sin tur översänder uppgifterna till Solartech. Solartech kan även komma att samla in personuppgifter på våra webbplatser, såsom uppgift om IP-adress och användarbeteende/mönster när du använder webbplatsen (t.ex. vilka sidor du besöker och hur du skrollar och navigerar på webbplatsen). Sådana uppgifter samlas in med hjälp av cookies eller annan liknande teknologi. Läs närmare om cookies och vilka uppgifter vi samlar in genom cookies längre ner.

Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

i) För att säkerställa en effektiv och säker användning av webbplatsen och optimera/förbättra användarupplevelsen av webbplatsen;

ii) Kontakta och kommunicera med dig om du kontaktar oss via vår webbplats, via e-post eller via våra samarbetspartners webbplatser;

iii) För att analysera statistik och användarbeteenden/mönster på webbplatsen;

iv) För att kunna tillhandahålla individualiserade tjänster och innehåll som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig;

v) För att kunna erbjuda dig riktad marknadsföring, inbegripet annonser, erbjudanden och rekommendationer som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig;

vi) Och för att vidareutveckla och förbättra webbplatsen och göra anpassningar efter användarnas önskemål.

Behandlingarna enligt punkterna i) och ii) ovan utförs då de är nödvändiga för Solartechs berättigade intressen, vilka består i att vi vill kunna tillhandahålla nödvändiga funktioner på vår webbplats, samt att vi vill kunna kommunicera med dig via vår webbsida. Därmed är den rättsliga grunden för dessa behandlingar således intresseavvägning.

Behandlingarna enligt punkterna iii), iv), v), samt vi) ovan görs endast under förutsättningen att du har godkänt det på förhand, det vill säga att du har lämnat ett samtycke.

Överföring av personuppgifter

För de ändamål som anges ovan överför Solartech i vissa fall dina personuppgifter till underleverantörer eller samarbetspartners inom eller utanför EU/EES-området. Sådana underleverantörer eller samarbetspartners anlitas exempelvis för att utföra tekniska tjänster för webbplatsen eller för marknadsföring. Granitor vidtar alltid lämpliga åtgärder, såsom att ingå s.k. personuppgiftsbiträdesavtal, för att skydda dina personuppgifter med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Om Solartech överför dina uppgifter utanför EU/EES-området, görs sådan överföring normalt med stöd av EU-kommissionens s.k. standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 46 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Du kan läsa mera om standardavtalsklausulerna på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Om inte annat särskilt angivits får mottagare av personuppgifter endast behandlar dina personuppgifter för att utföra uppdrag åt Solartech och inte för sina egna ändamål.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Solartech sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller vad som krävs enligt lag. Därefter raderar vi dina uppgifter eller avidentifierar dessa på sådant sätt att de inte längre går att koppla till dig.

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter som samlas in när du gör en intresseanmälan om våra projekt, produkter eller tjänster under den tid som det aktuella projektet, produkten eller tjänsten erbjuds av Solartech. När du kommunicerar med oss via e-post sparar vi som huvudregel dina personuppgifter under den tid du har en pågående relation med oss samt två år därefter.

Om du har tagit bort din intresseanmälan kan Solartech komma att använda vissa personuppgifter för ändamålet att återförvärva dig som intressent hos Solartech, under tolv (12) månader från ditt borttagande.

Solarech kan vidare spara dina personuppgifter under en längre tid för att fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsligt anspråk, eller om vi har rättslig skyldighet att göra det. Exempelvis sparar vi alla uppgifter som avser räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078), vilket medför en lagringstid om sju (7) år.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

  • Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:
  • Du har rätt att få information om huruvida Solartech behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter (s.k. registerutdrag) med ytterligare information om behandlingen. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig och skickas till adressen längst ner i policy. Märk kuvertet “Dataskydd”. För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.
  • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
  • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas.
  • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning, har du rätt att invända mot sådan behandling. Om invändning görs mot behandling för direktmarknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.
  • På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
  • Om du anser att Solartech behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, se https://www.imy.se/.

Om du vill utöva dina rättigheter i förhållande till Solartech enligt ovan ska du ställa en egenhändigt undertecknad begäran till oss enligt kontaktuppgifterna som anges längst ner på sidan.

Om cookies

Nedan beskrivs vilka cookies vi använder på vår webbplats och varför, samt hur du som besökare på vår webbplats kan undvika dessa cookies. I denna policy används begreppet “cookies” som ett samlingsnamn för web beacons, pixeltaggar och andra identifierare och/eller spårningstekniker.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet, såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon, när du besöker Granitors webbplats och gör det möjligt för Granitor att känna igen din webbläsare när du besöker vår webbplats. Cookien innehåller information om din webbläsare, exempelvis webbläsartyp och skärmupplösning, och din aktivitet på Granitors webbplats, bland annat när och vilket innehåll du har sett och klickat på och vilken webbplats du har besökt innan besöket på vår webbplats.

För att kunna använda webbplatsen och alla dess funktioner utan störningar krävs att du godkänner vissa cookies. När du besöker vår webbplats ombeds du därför att samtycka till användandet av cookies. Du har alltid möjlighet att begränsa vår användning av cookies och/eller radera cookies. Detta kan dock påverka webbplatsen och dess funktionalitet. Se närmare om hur du begränsar och raderar cookies längre ner.

Vilka cookies använder vi och varför?

Solartech använder cookies för ett antal olika ändamål, däribland för att få information om hur webbplatsen används och kunna förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och för interna statistikändamål, exempelvis för att räkna antalet unika webbplatsbesökare. Därutöver kan Solartech, med hjälp av cookies, känna igen din enhet när du besöker webbplatsen igen, lagra information om dina aktiviteter och preferenser på webbplatsen och erbjuda dig riktade annonser som är anpassade efter dina intressen så mycket som möjligt. Vi använder dels s.k. sessionscookies som är temporära och tas bort när du stänger din webbläsare, dels permanenta cookies, som lagras på din enhet under en längre angiven period eller till dess att du själv väljer att ta bort dem. Hur länge olika cookies lagras på din enhet framgår av tabellen nedan.

De typer av cookies vi använder och varför vi använder dem kan kategoriseras på följande vis:

ABSOLUT NÖDVÄNDIGA COOKIES

Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats och alla dess funktioner, exempelvis för att vi ska kunna identifiera begäran från samma webbläsare under en begränsad sessionstid.

FUNKTIONELLA COOKIES

Funktionscookies innehåller en unik ID och hjälper webbplatsen att lagra användarinställningar, såsom uppgifter om [språk, region och andra preferenser], för att kunna förse dig med individualiserade och anpassade tjänster och innehåll.

STATISTIK-COOKIES

Dessa cookies används för att analysera webbplatsens prestanda och identifiera och åtgärda eventuella problem så snart Granitor upptäcker dem.

MARKNADSFÖRINGS-COOKIES

Vi använder marknadsföringscookies för att lagra information om användarens aktivitet på vår webbplats, däribland vilka sidor användaren har besökt och vilka länkar den har klickat på men även hur användaren rör sig mellan olika webbplatser. Dessa uppgifter använder Solartech för att kunna erbjuda riktad och anpassad marknadsföring som vi tror är relevanta och av intresse för dig. Med hjälp av marknadsföringscookies kan Solartech även visa annonser när användaren besöker andra webbplatser. Slutligen används dessa cookies för att samma annonser inte ska visas för dig alltför många gånger och för att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer.

TREDJEPARTSCOOKIES

Vi använder även cookies från tredje part på webbplatsen, detta innebär att de kommer från en annan domännamnsavsändare än den som du besöker. En och samma tredjepartscookie kan användas av flera olika webbplatser som samarbetar för att förstå hur besökarna surfar mellan webbplatserna. Information från dessa cookies kan delas med oss men också användas för andra syften. Detta kontrolleras av respektive aktör som ansvarar för och levererar den.

Hur kan du begränsa eller radera cookies?

Du kan radera alla cookies från din enhet och kan ställa in din webbläsare/ändra dina inställningar så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida använder cookies. Du kan läsa mer om hur du kan neka och ta bort cookies här https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

Du kan läsa mer om cookies på PTS (Post- och Telestyrelsens webbsida, www.pts.se).

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

För att få full tillgång till Granitors produkter och tjänster via webben krävs det att du accepterar cookies. Om du väljer att radera eller begränsa användningen av cookies, kommer vissa funktioner på vår webbplats inte att fungera och du kommer således inte kunna dra nytta av hela webbplatsen. Du kommer därutöver behöva att manuellt ställa in dina preferenser, såsom språk, varje gång du besöker vår webbplats.

Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om cookies, eller om du vill utöva dina rättigheter som har angetts ovan du välkommen att kontakta oss.

SOLARTECH INSTALL I STOCKHOLM AB, Org.nr: 559328-3475

Att: Personuppgiftsansvarig
Box 3002, 169 03 Solna.
E-post: privacy@solar-tech.se